NIOS Class 10th Gujrati (307): NIOS TMA Solution

NIOS Solved TMA 2024

Note: –

(1) બધા જ પ્રશ્નો ફરજીયાત છે. દરેક પ્રશ્નનાં માકર્સ જમણી બાજુ દર્શાવેલ છે, 

(2) પહેલા પેજમાં તમારું નામ, એનરોલમેન્ટ નંબર, AI CENTRE નું નામ અને વિષય લખવો.

. કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો આશરે લીટીમાં જવાબ લખવો.

()તડકોકાવ્યના સાહિત્યકાર અને સાહિત્યપ્રકાર જણાવો

જવાબતડકોકાવ્યનો લેખક ગુલજારી વિનોદમદન ચૌહાન (Gulzaar Vinodmadan Chauhan) છે અને કાવ્ય સાહિત્યનું પારંપરિક કાવ્ય (Traditional Poetry) છે.

() લોકોકાવ્યમાં કવિ સૌથી પહેલા કોનું દ્રષ્ટાંત આપે છે ? તે લોકો શું કરે છે ?

જવાબ- લોકોકાવ્યમાં, કવિ પ્રથમ વેળે કાળ અને પ્રકૃતિનો વર્ણન આપે છે. તે લોકો પ્રકૃતિની સૌંદર્ય અને પ્રાકૃતિક સંપત્તિનો ઉपયોગ કરી રહે છે.

. કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો આશરે લીટીમાં જવાબ લખવો.

 (અ)શેઠના ક્યાં ક્યાં ગુનોના વખાણ થયા ?

જવાબ- શેઠના ગુનોના વખાણ કચ્છ (Kutch) ખાતે, ગુજરાત (Gujarat) રાજ્યનું ભાગ હતું.

 () વિનુની ક્રિકેટ પ્રત્યેની રુચિ અને આવડત કોના દ્વારા કેળવાઈ ?

જવાબ- વિનુની ક્રિકેટ પ્રત્યેની રુચિ અને આવડત કેને કેળવાઈ છે તે તેમ વ્યક્તિ દ્વારા કેળવાઈ છે જે તેની રુચિ અને આવડતને સમજે છે.

3 . કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો આશરે લીટીમાં જવાબ લખવો.

()સાર લખતી વખતે ક્યાં મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે ?

જવાબ- સાર લખતી વખતે મુદ્દાઓનો ધ્યાન રાખવામાં આવે છે કે જે સારને અંદર લાગે છે, તેમના મુકાબલે અન્ય મુદ્દાઓ.

() એક શાળામાં રમતહરીફાઈમાં ૪૦૦ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો.તેમાં ગુલાબ ટુકડીના ૨૦૦ વિદ્યાર્થીઓ,મોગરા ટુકડીના ૫૦, કમલ ટુકડીના ૫૦ અને ચમેલી ટુકડીના ૧૦૦ વિદ્યાર્થીઓ હતા . વિગતો વર્તુળ આલેખમાં ટકા પ્રમાણે દર્શાવો.

જવાબશાળામાં રમતહરીફાઈમાં ૪૦૦ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો, તેમનાં વિગતો નીચે આપેલા છે:

·         ગુલાબ ટુકડીના ૨૦૦ વિદ્યાર્થી

·         મોગરા ટુકડીના ૫૦ વિદ્યાર્થી

·         કમલ ટુકડીના ૫૦ વિદ્યાર્થી

·         ચમેલી ટુકડીના ૧૦૦ વિદ્યાર્થી

વિદ્યાર્થીઓનું મોટું આંકડો ૪૦૦ છે, જેમણે અનેક તરીકે લખવો છે:

400 = 200 (ગુલાબ) + 50 (મોગરા) + 50 (કમલ) + 100 (ચમેલી)

પ્રમાણે આંકવામાં આવ્યો છે અને વાંચાયો જાય તો, આંકડાઓ સાચા રહેશે.

. કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો આશરે ૨૦૩૦ લીટીમાં જવાબ લખવો.

() વિચારક્રમની ચર્ચા કરો.

જવાબ- વિચારક્રમ મહત્વપૂર્ણ છે કારણકે તે અમુક વિશિષ્ટ પ્રશ્નના પરિહાર માટે એક યોજના અને દિશા સૂચવે છે. પ્રક્રિયા પરંતુ અસરકારી છે માટે જોઈએ કે તે વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં કેટલીક પ્રકારનો પરિણામ આપી શકે. તમે વિવિધ વિચારક્રમોની ચર્ચા કરી શકો છો, પ્રતિ પરિસ્થિતિને પસંદ કરી શકો છો અને સબધું પ્રવાહે છે. પરંતુ, મહત્વપૂર્ણ છે કે વિચારક્રમ વખતે પ્રારંભ કરવું, નાની મુલાકાતોથી શરૂ કરવું, અને મુખ્ય અંશોને સ્પષ્ટ અને વ્યાખ્યાયિત કરવું.

વિચારક્રમને પ્રવાહે છે પરંતુ તેને આદાનપ્રદાનનું પણ ધ્યાન રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. તમે પ્રતિ વિચારક્રમના પરિણામો અને પરિણામોને મુકાબલે અને વિચાર કરી શકો છો, જેથી તમે શ્રેષ્ઠ મૂલ્યાંકન અને સમયનો મૂલ્યાંકન કરી શકો છો.

 ()નીચેના કાવ્યનો અર્થ સમજાવો.

જવાબ આનંદનું કાવ્ય માણસની આંતરાત્મા અને સમયને વિચારવાનું પ્રશંસા કરે છે. કાવ્ય માણસની આંતરિક સુખશાંતિ અને જીવનને આનંદને મૂળરૂપે અનુભવવામાં સહાય કરે છે. તેમની શાંતિ અને આનંદ વિશ્વની સૌથી મૂળભૂત ભેટ છે અને તે માણસને આનંદ અને શાંતિનો આનંદ અનુભવવામાં મદદ કરે છે.

. કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો આશરે ૨૦૩૦ લીટીમાં જવાબ લખવો.

નીચેની કાવ્યપંક્તિઓનો વિચારવિસ્તાર કરો.

છે ગરીબોના કૂબામાં તેલ ટીપું દોહલ્યુ

ને અમીરોની કબર પર ઘીના દીવા થાય છે .

() વાર્તાનીરૂપરેખા આધારે વાર્તા લખો.

ઉનાળાના દિવસોતરસ્યું શિયાળકુવામાં કૂદી પડ્યુંબહાર નીકળવાનું અશક્યબકરાનું આવી ચઢવુંશિયાળે શરૂ કરેલા પાણીના વખાણબકરાનું લલચાવુંકુવામાં કુદવુંબકરાની પીઠ પર શિયાળનું કુવામાંથી બહાર કૂદી પડવુંબકરાની દશાબોધ

જવાબવાર્તા:

ઉનાળાના દિવસો વિશે અહીં વાર્તા છે. શિયાળે કુવામાં બહાર નીકળવાનું અશક્ય છે, અને બકરાને ચઢવું આવે છે. શિયાળ પાણીનું વખાણ શરૂ કરે છે, અને બકરા લલચાવું કરે છે. પછી, બકરા કુવામાં કુદવું અને શિયાળનું કુવામાંથી બહાર કૂદી પડે છે. આની વાત પર, બકરાની દશા, બોધ અને વ્યક્તિગત અને સમાજિક પરિપ્રેક્ષ્ય સાથે ચર્ચા થઈ છે.

 (બ) તમારા સગા બહેનના લગ્નમાં તમારા મિત્રને ભાવભર્યું આમંત્રણ આપતો પત્ર લખો.

જવાબપ્રિય [મિત્રનું નામ],

જય શ્રી કૃષ્ણા! મારી સગી બહેન [બહેનનું નામ]ની લગ્નમાં તમને ભાવભર્યું આમંત્રણ મળ્યો છે. અને હું એવું અવસર જુઓ છું જેમણે એક અદ્ભુત પ્રસંગ અને આનંદની ઘડિયાળું થશે.

લગ્ન તારીખ: [લગ્નની તારીખ] સ્થળ: [લગ્નનું સ્થળ]

હું મહત્વપૂર્ણ અને સુખદ ઘડિયાળનો ભાગ બન્યો છું અને તમને આવા ખાસ પરિસ્થિતિઓમાં સાથ આવવા આપનો મન છે. તમે મારો અને તમારો પરિવાર સાથે સુખદ દિવસનો ભાગ બનવાનો મન છે.

માં આવવાનો અવસર માટે ઉપસ્થિત રહીશ. મોજબાનીનો સૌથી યાદગાર દિવસ બનવામાં સહાય મળશે.

તમે [લગ્નનું સ્થળ] પર [લગ્નની તારીખ] રોજ પહોચી શકો છો.

આપની પરિસ્થિતિઓ અને મગઝમ નામ વધુ માહિતી માટે મારો સંપર્ક કરો: [તમારો સંપર્ક વિગતો].

આવો, આપની બહેનનું લગ્ન એક અનન્ય અને સૌનો દિવસ બન્યો છે. અમે મોજબાન

6. કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો આશરે ૭૦૮૦ લીટીમાં જવાબ લખવો.

 () ચલચિત્રોની સમાજ પર અસર

જવાબચલચિત્રો સમાજ પર વિવિધ પ્રકારનું પ્રભાવ ડાળે છે. કેટલીક અસરો ને માટે જોવો:

1.       સામાજિક સમસ્યાઓ પર ચિત્રણ: કેટલીક ચલચિત્રો સમાજમાં અસર ડાળે છે, સમાજમાં થતી સમસ્યાઓ ને દિખાવ્યું છે, અને સમાજમાં જરૂરી બદલાવ લાવવાનો સંદેશ આપ્યો છે.

2.       માનવ અધિકાર અને સમાજનું સમાજમાં અભ્યાસ: ચલચિત્રોમાં માનવ અધિકારો, સમાજનું સમાજમાં અભ્યાસ, અને સમાજના નીતિઓ પર ચર્ચા થયેલ છે.

3.       સાંસ્કૃતિક પરિપ્રેક્ષ્ય: ચલચિત્રો અને ટીવી શોનો માધ્યમથી વિવિધ સાંસ્કૃતિક અને ભાષાઓનું પરિપ્રેક્ષ્ય સામ્યનો દૃષ્ય મળ્યો છે.

4.       સ્ત્રી અને પુરુષ સમાજ: ચલચિત્રો વડોદર સ્ત્રી અને પુરુષની સમાજમાં સ્થાન અને ભૂમિકા પર પ્રશંસા અને ચર્ચા થયો છે.

5.       સમાજમાં રાજનીતિનું પ્રભાવ: રાજકીય ઘડિયાળું માટે ચલચિત્રો અને સિનેમા એક મહત્વપૂર્ણ સાધન બન્યું છે.

6.       શૈક્ષણિક પ્રણાલી: ચલચિત્રોનું માધ્યમથી શૈક્ષણિક સંદેશ અને પ્રોજેક્ટો પર છે.

7.       મનોરંજન: ચલચિત્રો અને ટીવી પ્રોગ્રામ્સ માણવારું મનોરંજન અને રમત પણ છે.

અસરો પ્રમુખ છે, પરંતુ ચલચિત્રોનો સમાજ પર પ્રભાવ વધુ પણ અને વિવિધ રૂપમાં થયો છે.

() વૃક્ષછેદન એટલે વિનાશ

જવાબવૃક્ષછેદન એટલે વનસ્પતિનું નષ્ટ કરવું, જે નોંધાયું મુખ્ય રીતે વૃક્ષોના કુળેઅંગ વિશેષે આવતું છે. પ્રક્રિયા સામાજિક, પર્યાવરણીય અને આર્થિક અસરો પ્રદાન કરે છે. તમે વિષયમાં વધુ વિસ્તારમાં માહિતી પ્રાપ્ત કરવા માટે હેઠળનો યોગદાન કરી શકો છો:

1.       પર્યાવરણ નું નષ્ટ: વૃક્ષછેદનથી પર્યાવરણ નું નષ્ટ થાય છે. માટે પાણી, વાયુ, અને મૃદા સરકારો નો નુકસાન થાય છે.

2.       જંગલો અને વન્યજીવનનો નષ્ટ: વૃક્ષો અને ઝાડાઓનું છેદન, જંગલો અને વન્યજીવનનો અસર કરે છે. તેમને ઉનાળા અને વરસાદના બાદના વળતરમાં સુસ્ત કરે છે.

3.       આર્થિક અસર: વનસ્પતિ સંપન્નતા અને જલવાયુને અસર કરે છે. તેમના નષ્ટથી જલ, હવા, પર્યાવરણ આંતરાય પડે છે.

4.       આર્થિક નુકસાન: વનસ્પતિનું નષ્ટ આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને રોજગારને પ્રભાવિત કરે છે.

5.       વનસ્પતિ પ્રજાતિનું નષ્ટ: વનસ્પતિ પ્રજાતિનું વિસ્તાર અને વાર્ષિક વનસ્પતિક સૂચિમાં અસર થાય છે.

છેદનનું પરિણામ ઘણી પ્રકારનું હોય છે, અને પર્યાવરણ અને સમાજ પર પ્રભાવ મોટું છે.